6 مرحله آزمون آنلاین جهت آمادگی آزمون دستیاری 96

به همراه کارنامه و پاسخنامه تشریحی

ثبت نام در آزمون
نام
قیمت

اشتراک 1 ماهه

 سیش سشیب سشیب سشیب سشیب سشیل با قتا ثقغع ثیلف سیبل سیبل سیبل یبل

30-روز

حق عضویت

10-جلسه

کلاس مکالمه عمومی

2-جلسه

کلاس خصوصی

آزمون تعیین سطح

برنامه ریزی انفرادی

دسترسی نامحدود

35,200 تومان

90-روز

حق عضویت

30-جلسه

کلاس مکالمه عمومی

10-جلسه

کلاس خصوصی

آزمون تعیین سطح

برنامه ریزی انفرادی

دسترسی نامحدود

500 تومان

90-روز

حق عضویت

30-جلسه

کلاس مکالمه عمومی

10-جلسه

کلاس خصوصی

آزمون تعیین سطح

برنامه ریزی انفرادی

دسترسی نامحدود

3,000 تومان

Public Class

public class

کلاس مکالمه عمومی

1,200 تومان

کلاس خصوصی

this is a tool tip this is a description

کلاس خصوصی

1,000 تومان